Frappes

                                              

                    Shomen uchi                                                                     Yokomen uchi

                                                     

                     Chudan tsuki                                                                   Jodan tsuki

                                                             

                                                                                          Mae geri