Variantes

                                                                            

   Sokumen irimi nage
 (Naname kokyu nage)                                       Juji Garmi

      

                              

          Ude kime nage                                         Aïkiotoshi

                           

                     Ushiro kiri Otoshi                                                          Sumi Otoshi