Immobilisations de base

(Osae waza)

Ikkyo   

                                

                                                               

                                                         Nikyo                                                              

                                                 

                                                       Sankyo    

       

     Yonkyo                

 

Gokyo

                                                                

                       Ude Garami                                   Hiji Kime Osae