LES ADHERENTS

Année 2015 - 2016

24 inscrits dont:

2e Dan:  3            -             1 Dan:  2

1 Kyu:  3   -   2 Kyu 2   -   3 Kyu 1   -   4 Kyu 2   -   5 Kyu 11